Senast uppdaterad den 10 maj 2019

1. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

1.1. Nokian Tyres plc (”Nokian Tyres”) är ett företag som specialiserat sig på däcktillverkning och däcktjänster.

1.2. SnapSkan är Nokian Tyres tjänst som ger information om mönsterdjup på däck för registrerade användare och som vid behov erbjuder andra däcktjänster och bilservice (nedan kallade ”tjänsten” eller ”SnapSkan”).

1.3. Dessa allmänna användarvillkor för SnapSkan (”användarvillkor”) tillämpas då Nokian Tyres erbjuder den här digitala tjänsten för mätning av mönsterdjup på däck till sina konsumentkunder (nedan kallade ”kunder”).

1.4. Följande ordningsföljd ska tillämpas på alla villkor som omfattas av tjänsten: (1) tvingande lagstiftning, (2) särskilda villkor som överenskommits med kunden (i tillämpliga fall) och (3) dessa användarvillkor för tjänsten.

1.5. Ett juridiskt bindande användningsavtal för tjänsten i enlighet med punkt 9.1 nedan skapas genom en dubbel bekräftelseprocess (även kallad dubbel opt-in eller bekräftad opt-in) mellan kunden och Nokian Tyres enligt beskrivningen nedan.

(1) Kunden registrerar sig och börjar prenumerera på tjänsten genom att ansluta sig på internetadressen () och fyller sedan i bilens registreringsnummer i tjänsten.

(2) Nästa opt-in-steg är att kunden anger sin e-postadress och/eller telefonnummer som är nödvändiga kontaktuppgifter i tjänsten.

(3) Under registreringsprocessen verifierar tjänsten kundens e-postadress och/eller telefonnummer genom ett pop-up-meddelande som innehåller en särskild webblänk. Genom att klicka på länken bekräftar och styrker kunden den tidigare ifyllda e-postadressen och/eller telefonnumret (dubbel opt-in).

(4) Genom att klicka på respektive länkar bekräftar kunden sedan att hen har läst och förstått både tjänstens integritetspolicy och dessa användarvillkor, och att kunden godkänner dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem vid användningen av tjänsten.

(5) Kunden har nu med framgång slutfört registreringen och prenumerationsprocessen och kan få en teknisk däckrapport (i tillämpliga fall) och kan använda tjänsten i enlighet med nedan angivna användarvillkor.

2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1. Den tekniska mätningen av mönsterdjupet på däck som krävs för att leverera tjänsten kan ske på två olika sätt: (1) Kunden kör över en mätanordning som är ansluten till tjänsten (en ramp i ett parkeringshus som man kör över) eller (2) mönsterdjupet mäts vid ett Vianor Däckserviceställe. Mätningen kan även ske vid andra dotterbolags verksamhetsställen, genom att personalen utför mätningen med en handhållen mätanordning.

2.2. När däckens mönsterdjup är tekniskt uppmätta, kan kunden börja använda tjänsten genom att registrera sig på nätet via adressen ().

2.3. När kunden registrerar sig i tjänsten ska hen ange och/eller bekräfta de användaruppgifter som krävs som även kan bestå av personliga uppgifter så som namn, telefonnummer, adress, e-postadress och registreringsnummer för åtminstone ett (1) fordon vars mönsterdjup ska mätas.

2.4. Kunden har rätt att använda tjänsten så länge som (i) hen innehar ett aktivt användarkonto och (ii) uppfyller sina skyldigheter i dessa användarvillkor och alla andra avtalsenliga skyldigheter som hen kan ha avseende tjänsten.

2.5. Nokian Tyres kan erbjuda kunden andra tjänster eller produkter som en del av tjänsten och/eller i samband med tjänsten som kan vara avgiftsbelagda. När kunden registrerar sig i eller använder tjänsten kan hen ge ett separat samtycke till att Nokian Tyres kan använda kundens kontaktinformation för att skicka marknadsföringsmeddelanden eller annan marknadsföringskommunikation om produkter eller tjänster.

2.6. Om kunden har gett sitt samtycke till direktmarknadsföring när hen använder tjänsten på det sätt som anges ovan i punkt 2.5 kan även dotterbolag, underleverantörer och tredjeparter som Nokian Tyres använder för att leverera tjänsten, eller vars verksamhet är kopplad till Nokian Tyres verksamhet som en del av tjänsten, skicka erbjudanden och reklam till kunden om deras egna tjänster och produkter, så som närmare beskrivs i punkt 7 nedan.

2.7. Tjänsten fungerar och är i regel tillgänglig dygnet runt för kunden, utom då programvara uppdateras, det görs ändringar och underhåll i tjänsten och då andra tekniska och operativa orsaker kan ge upphov till avbrott i tjänsten under den tid som orsakerna åtgärdas. Härmed godkänner kunden att det kan uppstå avbrott och driftstopp i tjänsten.

2.8. Kunden godkänner att Nokian Tyres vid behov kan ändra innehållet i tjänsten eller byta ut egenskaper eller funktioner till andra eller göra ändringar i tjänsten och tjänstekonceptet.

2.9. Nokian Tyres har vid varje tillfälle rätt att stänga, spärra eller avbryta tjänsten eller begränsa användningen av den, om till exempel lagar, bestämmelser eller myndighetsbeslut kräver att en sådan åtgärd vidtas.

2.10. Nokian Tyres ansvarar inte för, i den utsträckning detta är i enlighet med tvingande lagstiftning, för skador, avgifter eller kostnader som kunden ådragit sig på grund av att tjänsten inte varit tillgänglig eller fel eller dröjsmål i tjänsten.

2.11. Alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter kopplade till tjänsten förblir uteslutande i Nokian Tyres eller dess dotterbolags ägo, eller i deras respektive licensgivares eller andra rättighetsinnehavares ägo.

2.12. Nokian Tyres beviljar kunden begränsad tillgångsrätt till tjänsten för den tid som anges i punkt 2.4 och i enlighet med dessa användarvillkor.

2.13. Nokian Tyres överför inte eller ger några andra äganderätter, immateriella rättigheter eller andra särskilda rättigheter till kunden utöver vad som uttryckligen angivits i dessa användarvillkor.

2.14. Kunden har inte rätt att ändra, kopiera, publicera, distribuera, sprida, sälja, tillfälligt upplåta, låna, överföra, upplåta nyttjanderätt eller på annat sätt överlåta tjänsten eller vidta andra åtgärder som rör tjänsten eller dess programvara, utöver det som anges i punkt 2.12 och 2.16 om kundens rättigheter.

2.15. Kunden kan heller inte byta, ändra, nedkoppla eller på annat sätt undersöka tjänstens teknik eller dess mjukvara för att ta reda på tjänstens funktioner.

2.16. En detaljerad tjänstebeskrivning av SnapSkan finns tillgänglig både på tjänstens egen webbplats (https://www.snapskan.se) och på Nokian Tyres webbplats för tjänsten (https://www.nokiantyres.com/snapskan/).

3. KUNDENS RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

3.1. Kunden ansvarar för att (i) hen har rätt att lämna de användaruppgifter och tekniska uppgifter som krävs av Nokian Tyres och dess dotterbolag och (ii) att Nokian Tyres och dess dotterbolag har rätt att använda uppgifterna för att genomföra och utveckla tjänsten.

3.2. Kunden ansvarar för att de uppgifter som hen lämnar i tjänsten vid tidpunkten för registreringen är korrekta, fullständiga, lämpliga för ändamålet och aktuella.

3.3. Kunden ansvarar för att oriktiga eller ändrade uppgifter i tjänsten korrigeras och uppdateras under den tid som tjänsten används.

3.4. Kunden måste omedelbart underrätta Nokian Tyres om ett telefonnummer som hen använt vid registreringen i tjänsten har ändrats. Kunden måste också omedelbart radera registreringsnummer ur tjänsten som är kopplat till ett fordon som kunden inte längre äger eller kontrollerar. Syftet med dessa säkerhetsåtgärder är att förhindra att telefonnumrets eller fordonets (och registreringsnumrets) nya ägare uppsåtligen eller på annat oberättigat sätt använder kundens användarkonto i tjänsten.

3.5. Nokian Tyres ansvarar aldrig för oriktiga eller ofullständiga kunduppgifter som registreras och lagras i tjänsten, såvitt (i) de här uppgifterna har lämnats av kunden; eller (ii) om uppgifterna erhållits av kunden på annat sätt; eller (iii) om kunden har försummat att omedelbart korrigera eller uppdatera de uppgifter i tjänsten som rör hen.

3.6. Kunden ansvarar alltid för att personliga inloggningsuppgifter i tjänsten förvaras och används på ett säkert sätt och att dessa inloggningsuppgifter inte avslöjas till eller otillåtet används av tredjeparter på annat sätt.

3.7. Kunden måste omedelbart underrätta Nokian Tyres om hen har anledning att misstänka att en tredjepart har fått tillgång till eller kunskap om kundens inloggningsuppgifter.

3.8. Kunden omfattas inte av ansvarsfrihet om tillgången till tjänsten har skett via kundens apparatur eller inloggningsuppgifter eller om tjänsten på annat sätt har de facto använts av en tredjepart och inte kunden.

3.9. Kunden ansvarar för att den smarttelefon eller mobila enhet som används för tillgång till tjänsten fungerar på ett lämpligt sätt med tanke på dataskydd och tjänstens funktion.

3.10. Kunden ansvarar för att hen följer Nokian Tyres anvisningar om tjänstens användning.

3.11. Kunden ansvarar alltid för att de lagar, bestämmelser och myndighetsbeslut som tillämpas på tjänsten iakttas.

3.12. Om kunden upptäcker brister eller funktionsfel i tjänsten, ska kunden omedelbart underrätta Nokian Tyres om dessa antingen via e-post till adressen (snapskan@nokiantyres.com) eller genom att ringa Vianors kundservicenummer (+358 10 401 401 / måndag till söndag kl. 7.00−21.00).

4. ANSVAR

4.1. Nokian Tyres ansvar gentemot kunden när det gäller denna tjänst fastställs i enlighet med konsumentskyddslagen (38/1978, med ändringar) på ett sådant sätt att Nokian Tyres ansvar alltid begränsas till direkta skador som tjänsten orsakat kunden.

4.2. Nokian Tyres ansvarar aldrig för indirekta skador eller följdskador som tjänsten orsakar (eller på grund av användningen av tjänsten) kunden eller en tredjepart.

4.3. Nokian Tyres ansvarar inte för skada som orsakas av kundens eget fel, försummelse eller annan oaktsamhet, ett funktionsfel eller tekniskt fel i kundens apparatur, otillåten användning av kundens inloggningsuppgifter eller kundens bristande efterlevnad av dessa användarvillkor eller andra avtalsvillkor eller anvisningar som rör tjänsten. Följaktligen instämmer kunden med att tjänsten är avsedd för att erbjuda mätning av mönsterdjupet på däck i passagerarbilar och lätta nyttofordon och att tjänstens mätsystem tar bilder av eller informerar om mönsterdjup och slitage på ett enskilt däck. Därför är tjänsten inte ämnad för att upptäcka alla de egenskaper i gummidäck som ett verktyg för däckkontroll och däckdiagnostisering gör. Tjänsten är inte heller ämnad för att konkurrera med konventionella konditionskontroller eller manuella däckkontroll och att ersätta dem med det här automatiserade systemet för mätning av mönsterdjup. Alla som kör ett motorfordon bör regelbundet utföra nödvändiga däckkontroll i enlighet med fordonstillverkarens eller däckföretagets anvisningar.

4.4. Nokian Tyres ansvarar inte för skador som tjänsten orsakar, om (i) skadorna orsakas av ett fel, försening eller avbrott i telefonlinjer eller annat kommunikationsnätverk eller i telekomoperatörens tjänster; (ii) skadorna orsakas av avbrott i strömmen, vattensystem eller annat infrastruktursystem i parkeringshus; eller (iii) orsakas av en liknande situation som inte kan hänföras till Nokian Tyres.

4.5. Nokian Tyres ansvarar inte för skador som orsakas av en så kallad force majeure-händelse eller annan liknande händelse som gör det omöjligt eller orimligt svårt att leverera tjänsten. En force majeure-händelse kan till exempel vara något av följande: orkan, meteorit, jordbävning, översvämning och annan naturkatastrof; eldsvåda, explosion eller annan olycka; oroligheter, uppror, mobilisering, terrorism, krig och annan händelse som avser allmän ordning; embargo, bojkott, importförbud, beslagtagande och annan kommersiell och statlig åtgärd; industriell stridsåtgärd och avbrott i kollektivtrafiken: eller annan liknande oförutsedd eller exceptionell händelse och förhållande.

4.6. För att kunden ska kunna yrka på skadestånd, ska Nokian Tyres underrättas om kravet avseende tjänsten inom en rimlig tid och senast inom fjorton (14) dagar från det att skadan uppkommit. En sådan underrättelse ska göras skriftligen eller skickas via e-post till tjänstens adress (snapskan@nokiantyres.com).

4.7. Kunden ansvarar för skador som tjänsten orsakar Nokian Tyres, om dessa skador beror på kundens fel eller försummelse eller på att kunden inte har iakttagit sina avtalsenliga skyldigheter eller anvisningar om tjänstens användning.

4.8. I händelse av skada eller hot om detta måste kunden vidta sådana nödvändiga åtgärder som rimligtvis kan förväntas i en sådan situation, eller som Nokian Tyres begär av kunden för att förhindra eller begränsa skadan.

4.9. Det som anges i punkt 4 om ansvarsbegränsning ska inte tillämpas om skadan som rör tjänsten orsakats av grov vårdslöshet eller en uppsåtlig handling.

5. TILLFÄLLIGT AVBRYTANDE OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

5.1. Kunden kan när som helst säga upp tjänsten genom att underrätta Nokian Tyres om detta på tjänstens webbplats (https://www.snapskan.se) och/eller genom att radera kontouppgifterna i tjänstens utträdesprocess ”opt-out” (https://www.snapskan.se/opt-out).

5.2. Kundens rätt att använda tjänsten upphör omedelbart efter att tjänsten har sagts upp eller kontouppgifterna har raderats i enlighet med punkt 5.1 ovan.

5.3. Nokian Tyres kan omedelbart tillfälligt avbryta eller avsluta kundens användning av tjänsten och permanent eller tillfälligt blockera kundens användarkonto om kunden väsentligt bryter mot dessa användarvillkor eller på annat sätt använder tjänsten på ett sätt som kan orsaka skada för tjänsten, Nokian Tyres eller tredjeparter.

5.4. Uppsägningen av tjänsten ska inte påverka kundens ansvar som har uppkommit innan denna tjänst sägs upp eller kundens personuppgifter raderas.

5.5. Kundens användaruppgifter och användarkonto raderas ur tjänsten så snart som möjligt efter att kundförhållandet har upphört och senast fem (5) år efter kundens sista inloggning i tjänsten (passivitet), om inte tillämpliga lagar kräver att Nokian Tyres lagrar vissa uppgifter för en längre tidsperiod.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

6.1. Nokian Tyres behandlar personuppgifter i tjänsten i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och bestämmelser i tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.

6.2. Nokian Tyres förbinder sig att behandla alla personuppgifter i tjänsten med särskild omsorg.

6.3. Nokian Tyres behandlar personuppgifter för att genomföra och utveckla tjänsten, kundkommunikationen och marknadsföringen.

6.4. Hur Nokian Tyres behandlar personuppgifter i samband med tjänsten beskrivs mer detaljerat i SnapSkans integritetspolicy som finns tillgänglig på tjänstens webbplats (https://www.snapskan.se/terms) eller i Nokian Tyres integritetspolicy som finns tillgänglig på Nokian Tyres webbplats (https://www.nokiantyres.se/privacy-statement/cookiepolicy/).

6.5. Innan kunden registrerar sig och börjar använda tjänsten ska hen ha läst SnapSkans integritetspolicy. Kunden ska på förhand godkänna behandlingen av sina personuppgifter för de syften som beskrivs i integritetspolicyn och i enlighet med villkoren i den.

6.6. Kunden kan alltid radera sina personuppgifter i tjänsten på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn genom att skicka en begäran om radering till tjänstens webbplats (https://www.snapskan.se/opt-out). Raderingen av personuppgifterna innebär att tjänsten upphör omedelbart så som beskrivs i punkt 5.1 i dessa användarvillkor.

6.7. Kunden kan återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring, men en sådan återkallelse kan påverka kundens rätt att använda tjänsten i fortsättningen och leda till att kunden måste avbryta användningen av tjänsten helt.

7. DIREKTMARKNADSFÖRING

7.1. Nokian Tyres kan skicka kunden kommunikationsmeddelanden som rör tjänsten och marknadsföringsmeddelanden som rör andra tjänster och produkter än Nokian Tyres på grundval av kundens separata samtycke till marknadsföring. När Nokian Tyres har mottagit ett sådant samtycke kan den även dela kundens uppgifter med sina dotterbolag, underleverantörer och tredjeparter vars verksamhet är kopplad till Nokian Tyres verksamhet, i vilket fall dessa dotterbolag, underleverantörer eller tredjeparter kan skicka kunden erbjudanden och reklam som rör deras egen verksamhet.

7.2. Kunden kan alltid återkalla sitt samtycke till direktmarknadsföring genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i marknadsföringsmeddelanden eller genom att kontakta Nokian Tyres via e-post på adressen (snapskan@nokiantyres.com).

7.3. För klarhetens skull ska det påpekas att kundens återkallelse av samtycke till marknadsföring inte påverkar Nokian Tyres rätt att skicka kunden andra meddelanden via e-post eller andra kommunikationskanaler som är nödvändiga för att hantera eller leverera tjänsten.

8. ÄNDRINGAR OCH ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER

8.1. Nokian Tyres kan ensidigt och efter eget gottfinnande ändra dessa användarvillkor för tjänsten. Kunden blir på förhand underrättad av Nokian Tyres om alla eventuella ändringar. Uppdaterade användarvillkor som tillämpas vid varje tidpunkt finns tillgängliga på tjänstens webbplats (https://www.snapskan.se) och på Nokian Tyres webbplats (https://www.nokiantyres.com/snapskan/).

8.2. Om kunden fortsätter att använda tjänsten efter att man har underrättat om ändringar i dessa användarvillkor, och/eller informationen om dessa ändringar har publicerats på ovannämnda webbplatser som anges i punkt 8.2 innebär det att kunden godkänner ändringarna.

8.3. Nokian Tyres har rätt att överlåta eller överföra alla rättigheter som uppkommer på grund av tjänsten och dessa användarvillkor, helt eller delvis utan kundens tillåtelse inom koncernens dotterbolag och/eller tredjeparter.

8.4. Nokian Tyres har rätt att utan begränsningar använda underleverantörer och tillhandahållare av tredjepartstjänster för att genomföra och utveckla tjänsten.

8.5. Kunden har inte rätt att överföra sina användarrättigheter och/eller skyldigheter som avser tjänsten till en tredjepart utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokian Tyres i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor.

9. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

9.1. På dessa användavillkor och användningsavtalet för tjänsten (”avtal”) tillämpas finländsk lagstiftning, med undantag för bestämmelser i vald tillämplig lag, som utgör ett bindande juridiskt avtal mellan kunden och Nokian Tyres och som respekterar kundens användning av tjänsten så som beskrivs nedan och på SnapSkans webbplats (som avses i punkt 2.16 ovan). Avtalet verkställs på kundens initiativ genom att hen klickar på lämplig acceptera-knapp under registrerings- eller prenumerationsprocessen, eller genom att hen på annat sätt använder tjänsten och därmed förbinder sig att iaktta användarvillkoren i detta avtal.

9.2. Alla tvister och/eller anspråk som uppkommer till följd av tjänsten ska i första hand göras upp i godo vid förhandlingar mellan kunden och Nokian Tyres.

9.3. Om kunden och Nokian Tyres inte kan lösa sin tvist genom förhandling, kan kunden föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden genom att skriftligen begära att tvisten avgörs av nämnden i fråga. För klarhetens skull bör det nämnas att konsumenttvistenämndens beslut inte är bindande för Nokian Tyres.

9.4. Tvister som uppkommer till följd av tjänsten kan även lösas i den tingsrätt där Nokian Tyres har sitt kontor (Pirkanmaa tingsrätt) eller där kunden är bosatt eller stadigvarande vistas i enlighet med rättegångsbalken (4/1734).

10. KUNDSERVICE OCH KONTAKTINFORMATION

10.1. Kontaktinformation till Nokian Tyres kundservice finns i den tekniska däckrapporten som levereras till kunden som en del av godkänd service, men även på webbplatsen för kundservice (https://www.snapskan.se).

Tillbaka