Senast uppdaterad den 10 maj 2019

Nokian Tyres plc (”Nokian Tyres”) är ett företag som specialiserat sig på att tillverka däck och erbjuda däcktjänster. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur Nokian Tyres behandlar personuppgifter i samband med tjänsten SnapSkan. SnapSkan är en tjänst för registrerade användare som används för att erbjuda mätresultat vid mätning av mönsterdjupet på däck och vid behov andra däcktjänster och bilservice.

Nokian Tyres behandlar personuppgifter i SnapSkan som personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du har frågor som rör denna integritetspolicy eller SnapSkan, vänligen kontakta oss via e-post. Skicka alla frågor som rör integritetspolicyn eller annat dataskydd och integritet via privacy@nokiantyres.com. För andra frågor kan du använda adressen snapskan@nokiantyres.com.

Den här integritetspolicyn innehåller information om följande:

  1. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter: Vi behandlar dina personuppgifter i SnapSkan för att leverera tjänsten till dig och även för att vidareutveckla SnapSkan. Om du har gett ditt samtycke använder vi även dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
  2. Personuppgifter som vi samlar in och uppgiftskällor: Vi samlar huvudsakligen in uppgifter genom SnapSkans mätanordning och från användarna själva. Det finns också kameror i parkeringshus nära SnapSkan-ramper som fotograferar registreringsnummer på de fordon som kör över mätningsstället.
  3. Utlämnande av uppgifter och internationell överföring av uppgifter: Vi kan överföra eller lämna ut personuppgifter registrerade i SnapSkan inom vår koncern och tredjepartsföretag om det är nödvändigt för att leverera tjänsten och för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan överföra personuppgifter till länder utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Vi behandlar personuppgifter under alla omständigheter i enlighet med tillämpliga lagar.
  4. Lagring av uppgifter: När det gäller kunder som inte registrerar sig i tjänsten raderar vi de personuppgifter som samlas in genom mätanordningen och kameran inom sju (7) dagar från mätningen. Vi raderar registrerade kunders personuppgifter så snart som möjligt efter att kundförhållandet har upphört.
  5. Dina rättigheter gällande integritet: Användare av SnapSkan har till exempel rätt att få sina personuppgifter raderade och rätt till en kopia av personuppgifterna. Om du anser att dina rättigheter och din integritet har blivit kränkta i samband med den här tjänsten kan du lämna in ett klagomål till en lokal dataskyddsmyndighet.

Nokian Tyres kan emellanåt uppdatera denna integritetspolicy. Vi informerar användare av SnapSkan om alla ändringar separat och ger även information om dessa på SnapSkans webbplats (https://www.snapskan.se).

1. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter:

Nokian Tyres behandlar SnapSkan-användares personuppgifter i syfte att leverera och utveckla tjänsten. I syfte att leverera tjänsten utgör den rättsliga grunden för behandlingen ett avtal mellan Nokian Tyres och kunden. I syfte att utveckla tjänsten utgör den rättsliga grunden Nokian Tyres berättigade intresse att utveckla sin affärsverksamhet med avseende på den här tjänsten. I de här två behandlingssyften ingår till exempel följande åtgärder:

Nokian Tyres anser att den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter utgör ett berättigat intresse även när SnapSkan-mätanordningen och kameran som är ansluten till den temporärt samlar in personuppgifter av personer som inte registrerar sig som kunder. Den här informationen innehåller inga känsliga uppgifter och sådana uppgifter raderas i huvudsak ur tjänsten inom sju (7) dagar från mätningen. Nokian Tyres har tagit hänsyn till sådana här situationer och har gjort ett så kallat avvägningstest för behandling av personuppgifter i SnapSkan i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För ytterligare information om detta, vänligen kontakta oss på snapskan@nokiantyres.com.

I SnapSkan ingår enkel profiliering av användare såtillvida att däckrapportens innehåll delvis beror på däckmönsterdjupets resultat. I SnapSkan-rapporten finns alltid uppgifter om mätningen, men beroende på mätresultaten kan det även finnas olika slag av rekommendationer för uppföljningsåtgärder som rör däcken.

I SnapSkan behandlar vi personuppgifter även i marknadsföringssyften för koncernen Nokian Tyres, dvs. för att informera användare om Nokian Tyres produkter och tjänster. I detta fall utgör den rättsliga grunden alltid användarens samtycke. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på länken i de marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss via e-post på snapskan@nokiantyres.com.

Nokian Tyres använder kakor och andra vanliga databehandlingsåtgärder och verktyg på webbplatsen och i nyhetsbrev för SnapSkan. De här kakorna och verktygen hjälper oss att följa hur effektiv vår nätreklam och annan marknadsföring är och vissa av dessa verktyg är väsentliga för webbplatsens funktion och/eller för att tjänsten ska kunna användas flexibelt. Ytterligare information om hur Nokian Tyres använder kakor finns här.

2. Personuppgifter som vi samlar in och uppgiftskällor

Vi samlar in uppgifter i SnapSkan från följande uppgiftskällor:

Vi samlar in och lagrar följande basuppgifter i SnapSkan:

Vi samlar in uppgifter på ett av följande två sätt: (1) Kunden kör över en mätanordning som är ansluten till tjänsten (en ramp som man kör över i ett parkeringshus) eller (2) mönsterdjupet mäts av personalen vid ett dotterbolags verksamhetsställe.

Mönsterdjupet på däcken mäts av SnapSkans ramp som man kör över. Den är ansluten till rätt bil genom användning av bildinformation från en kamera nära rampen. I princip tar kameran en bild av varje bil som kör över rampen. Vi har gjort vårt bästa för att rikta kameran på så sätt att den inte tar bilder på bilförare. Bilden behandlas automatiskt och endast registreringsnummer i textformat blir kvar. Efter detta raderas originalbilden från tjänsten. Även registreringsnummer raderas inom sju (7) dagar från mätningen om föraren fram till dess inte har registrerat sig som användare av tjänsten.

Du kan registrera dig i tjänsten SnapSkan genom att ansluta dig på https://www.snapskan.se. För att kunna leverera tjänsten, kombinerar vi basuppgifterna som beskrivs ovan med annan information som du har angett i SnapSkan och som vi får från andra källor efter din registrering.

Uppgifterna som vi samlar in i SnapSkan kan kategoriseras som användaruppgifter och tekniska uppgifter.

Användaruppgifter är uppgifter som vi samlar in från de registrerade användarna själva eller som vi skapar när användare använder vissa funktioner i SnapSkan. Användaruppgifter innehåller till exempel användarens namn, adress, e-postadress, tjänstens inloggningsuppgifter, andra användarspecifika uppgifter som lagras i tjänsten, däckens mätresultat om de här uppgifterna är kopplade till andra uppgifter i tjänsten, uppgifter om användarens profil i sociala medier som är relevanta för tjänsten, uppgifter om produkter eller tjänster som införskaffats via tjänsten samt respons som rör tjänsten. Vi samlar inte aktivt in lokaliseringsuppgifter, men platsen för mätningen kan indirekt läsas i uppgifterna.

Tekniska uppgifter är mestadels uppgifter som vi inte använder för att identifiera enskilda användare eller personer, utan som är nödvändiga för att leverera och utveckla SnapSkan för de syften som beskrivs ovan. I tekniska uppgifter ingår till exempel däckmätningsresultat, användarens bläddringsinformation, information om webbläsaren, IP-adresser, information om andra tjänsteleverantörer på nätet och besökstider. I regel är det inte möjligt att koppla tekniska uppgifter till en enskild användare eller person, men om det i något fall är möjligt, behandlar vi dessa uppgifter som personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn.

3. Utlämnande av uppgifter och internationell överföring av uppgifter

Nokian Tyres kan överföra eller lämna ut SnapSkan-användares personuppgifter till ett annat företag i koncernen och/eller till tredjepartsleverantörer. Vi överför eller lämnar ut personuppgifter till tredjepartsföretag när det är absolut nödvändigt för att leverera och utveckla tjänsten så som beskrivs i den här integritetspolicyn.

Vi använder dotterbolag i huvudsak för teknisk utveckling och underhåll av SnapSkan. I dessa fall kan bolaget ha begränsad tillgång till personuppgifter i tjänsten, beroende på vilken typ av tjänst de tillhandahåller.

Vi kan använda tillhandahållare av tredjepartstjänster för att behandla personuppgifter för oss även i stödfunktioner som indirekt är kopplade till SnapSkan, så som tjänster som rör betalning, inkasso, datanalys, och marknadsföring.

Det kan också vara nödvändigt att överföra eller lämna ut personuppgifter från Nokian Tyres till andra bolag i koncernen eller till en tredjepart i samband med företagssammanslagningar och förvärv, konkurs- eller avvecklingsförfaranden eller vid försäljning av alla eller delar av våra tillgångar.

Om tillämplig lag så kräver måste vi kanske överföra eller lämna ut personuppgifter i SnapSkan till en offentlig myndighet.

I vissa fall måste vi även överföra personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samamarbetsområdet /EU-länder och EES-länder). För närvarande lagras tjänstens säkerhetskopior i datacenter i USA.

Nokian Tyres strävar efter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som överförs eller lämnas ut inom koncernen och/eller till tredjepartsföretag är tillräckligt skyddade. När personuppgifter överförs eller lämnas ut och när de överförs till länder utanför EES behandlas de i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4. Lagring av uppgifter

Nokian Tyres lagrar registrerade SnapSkan-användares personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Den längsta tillåtna lagringsperioden fastställs med hänsyn till det syfte för vilket uppgifterna används och alla bestämmelser i tillämplig lag som kan kräva att Nokian Tyres lagrar uppgifterna under en viss minimiperiod. I punkt 4 beskrivs de huvusakliga lagringstiderna som tillämpas på tjänsten.

Vi raderar personuppgifter för användare som inte har registrerat sig i tjänsten inom sju (7) dagar från mätningen. Vi kan spara en säkerhetskopia av uppgifterna i ytterligare sju (7) dagar.

Vi raderar registrerade användares personuppgifter ur SnapSkan så snart som möjligt efter att kundförhållandet har upphört och senast fem (5) år efter att användaren senast har loggat in i tjänsten (passivitet), om inte tillämpliga lagar kräver att Nokian Tyres lagrar vissa uppgifter en längre tid.

5. Dina integritetsrättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter när du använder SnapSkan (så som de beskrivs och i vissa fall begränsas i tillämpliga lagar)

Om du har registrerat dig i SnapSkan kan du lätt radera dina personuppgifter här. Beträffande dina andra dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss på privacy@nokiantyres.com.

Vi rekommenderar också att du läser Nokian Tyres allmänna integritetspolicy här.

Tillbaka